خرداد
۱۳۹۴
۲۱

شادی روزگار یعنی کشک

خاطر بی غبار یعنی کشک

در قم و یزد و گرمسار و طبس

شرشر آبشار یعنی کشک

بین خرچنگ های مردابی

سخن از خاویار یعنی کشک

 

خرداد
۱۳۹۴
۲۱
موره میبینی که شر و با صفایم
بچه محله امام رضایم
زلزلیم   حادثیم     بلایم
بچه محله امام رضایم
هر روز جمعه دلومه مبند
به پینجله طلا و ورمگردم
کار و بارم ردیفه با خدایم
بچه محله امام رضا یم
به موبگو بیا به قله قاف
خرداد
۱۳۹۴
۲۰

به نام خداوند را آفرین

وقبلش پذیرنده را آفرین

***

خداوند من،تو،خداوند او

خداوند ما و شما آفرین

***

خداوند مسند و مسند علیه

خدای همه جمله را آفرین

***

خداوند مفعول و فعل و نهاد

فقط از بر نمره ها آفرین

 

شاعر:مرتضی تکلو             

خرداد
۱۳۹۴
۲۰

حافظ :


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


صائب در جواب حافظ :

هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را


شهریار در جواب هر دو :

هر آن کس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را


سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند 
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

امیر نظام گروسی در جواب حافظ :

......