به نام خداوند نان آفرین

  و دندان و نان توامان آفرین

خداوند اقشار شاسی بلند

 و بیچاره‌ها را ژیان آفرین

از این خاک سهمی به ما داده است

خداوند آبونمان آفرین

خداوند لبخند و شوخی و طنز

خداوند شیرین بیان آفرین


خداوند موسیقی سنتی 

سراج، افتخاری، بنان آفرین

حسین علیزاده و ذوالفنون 

 و کامبیز روشن‌روان آفرین

و خواننده آن ور آب را 

 به اصرار نسل جوان آفرین

برای بز و گوسفندان شبان 

برای شتر ساربان آفرین

برای بشر سازمان ملل 

رئیسی چو کوفی عنان آفرین

خداوند ژول ورن، کافکا، چخوف 

فهیمه رحیمی رمان آفرین

نبوده به غیر از نویسنده‌ها

برای کسی داستان آفرین

و شاعر هم البته شاعر شده

به لطف خدای دخان آفرین

نه البته سعدی نبود اهل دود

لذا با چه شد بوستان آفرین

خداوند همسر ده مهربان 

برای سمند، ارغوان آفرین

چرا کاکتوسش رسیده به من

خداوند سرو چمان آفرین

چه زخمی از این بدتر آیا بود 

که زخمت زند پانسمان آفرین

فلان طرح ناقص شده افتتاح 

به نام خدای روبان آفرین

خدایی که در سایه‌اش می‌شوند 

همه دین فروشان دکان آفرین

علیرغم تحریم دشمن ولی 

خدا می‌شود راندمان آفرین

سرکوچه‌ای گوجه‌ها را گران 

سر کوچه‌ای رایگان آفرین

و تحت فشار تورم مرا 

بسی قابل زایمان آفرین

برای سفرهای استانی 

فلان شهر هم ارمغان آفرین

برای مدیران این مملکت 

مدیریتی بی‌کران آفرین

و عمری زیاد و دراز و طویل 

بلاانقضا، جاودان آفرین

چه سرویس‌ها شد دهانم در این زندگی

خدای بزرگ دهان آفرین

اگر زهر شرط است ما خورده‌ایم 

به جان تو ای استکان آفرین

ولی باز با این تفاسیر شکر 

تشکر خداوند جان آفرین

هزار آفرین صدهزار آفرین 

همینطور هی همچنان آفرین

http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/cbf2ea8f5d7df6393df0437ae18787802514161-360p__33464.mp4