نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس

 دیدم به خواب حافط توي صف اتوبوس

 گفتم : سلام حافظ ، گفتا : علیک جانم

 گفتم : کجا روي ؟ گفت : واالله خود ندانم

 


 گفتم : بگیر فالی گفتا : نمانده حالی

 گفتم : چگونه اي ؟ گفت : در بند بی خیالی

 گفتم : که تازه تازه شعر و غزل چه داري ؟

 گفتا : که می سرایم شعر سپید باري

 گفتم : ز دولت عشق ، گفتا : کودتا شد

 گفتم : رقیب ، گفتا : کله پا شد

 گفتم : کجاست لیلی ؟ مشغول دلربایی؟

 گفتا : شده ستاره در فیلم سینمایی

 گفتم : بگو ، زخالش ، آن خال آتش افروز ؟

 گفتا : عمل نموده ، دیروز یا پریروز

 گفتم : بگو ، ز مویش گفتا که مش نموده

 گفتم : بگو ، ز یارش گفتا ولش نموده

 گفتم : چرا ؟ چگونه ؟ عاقل شده است مجنون ؟

 گفتا : شدید گشته معتاد گرد و افیون

 گفتم : کجاست جمشید ؟ جام جهان نمایش ؟

 گفتا : خریده قسطی تلویزیون به جایش

 گفتم : بگو ، ز ساقی حالا شده چه کاره ؟

 گفتا : شدست منشی در دفتر اداره

 گفتم : بگو ، ز زاهد آن رهنماي منزل

 گفتا : که دست خود را بردار از سر دل

 گفتم : ز ساربان گو با کاروان غم ها

 گفتا : آژانس دارد با تور دور دنیا

 گفتم : بگو ، ز محمل یا از کجاوه یادي

 گفتا : پژو ، دوو ، بنز یا گلف نوك مدادي

 گفتم : که قاصدك کو آن باد صبح شرقی

 گفتا : که جاي خود را داده به فاکس برقی

 گفتم : بیا ز هدهد جوییم راه چاره

 گفتا : به جاي هدهد دیش است و ماهواره

 گفتم : سلام ما را باد صبا کجا برد ؟

 گفتا : به پست داده ، آورد یا نیاورد ؟

 گفتم : بگو ، ز مشک آهوي دشت زنگی

 گفتا : که ادکلن شد در شیشه هاي رنگی

 گفتم : سراغ داري میخانه اي حسابی ؟

 گفتا : آنچه بود ار دم گشته چلوکبابی

 گفتم : بیا دوتایی لب تر کنیم پنهان

 گفتا : نمی هراسی از چوب پاسبانان ؟

گفتم : بلند بوده موي تو آن زمان ها

 گفتا : به حبس بودم از ته زدند آن ها

 گفتم : شما و زندان ؟ حافظ ما رو گرفتی ؟

 گفتا : ندیده بودم هالو به این خرفتی !