"دانی کـــه چیست دولت ، دیدار یــار دیدن"

 یک چــــاي داغ لب سوز، با قند سرکشیدن

 عالی است با مکافات فوق لیسانس گشتن

 وانگه سماق هــا را با دوستـان مکیدن

 پز می دهی که بازار، از جنس هست لبریز

 


 کـو پول و کـو درآمد، کــو قدرت خریدن

 مــــا روز وشب به ناچار، شبکار و روز کاریم

 اما همیشه لنگیم با این همه دویدن

 اي بخــت لامروت، تــــو معـرفـت نداري

 حدو حسـاب دارد خوابیدن و کپیدن

روزي سه چــــار ساعت،ما و، صف اتوبوس

 اما شما و هـر روز ، در بنزها لمیدن

 تو کاهی اي درآمد! خرج است همچنان کوه

 داري عجب تخصص در کــار ورپریدن

 وقتی که نیست پارتی، قارداش نتیجه یوخدور

در جستجــوي کاري هی گیوه ور کشیدن

 پیش رئیس رفتن ســـودي جـــز این ندارد

 حـرف حساب گفتن، پرت و پلا شنیدن"دانی کـــه چیست دولت ، دیدار یــار دیدن"

 یک چــــاي داغ لب سوز، با قند سرکشیدن

 عالی است با مکافات فوق لیسانس گشتن

 وانگه سماق هــا را با دوستـان مکیدن

 پز می دهی که بازار، از جنس هست لبریز

 کـو پول و کـو درآمد، کــو قدرت خریدن

 مــــا روز وشب به ناچار، شبکار و روز کاریم

 اما همیشه لنگیم با این همه دویدن

 اي بخــت لامروت، تــــو معـرفـت نداري

 حدو حسـاب دارد خوابیدن و کپیدن

روزي سه چــــار ساعت،ما و، صف اتوبوس

 اما شما و هـر روز ، در بنزها لمیدن

 تو کاهی اي درآمد! خرج است همچنان کوه

 داري عجب تخصص در کــار ورپریدن

 وقتی که نیست پارتی، قارداش نتیجه یوخدور

در جستجــوي کاري هی گیوه ور کشیدن

 پیش رئیس رفتن ســـودي جـــز این ندارد

 حـرف حساب گفتن، پرت و پلا شنیدن