گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سر آید

گفتم که ماه من شو ، گفتا که چاله دارد

گفتم زمان عشرت دیدي که چون سرآمد

گفتا به ساعت ما ، عشرت ادامه دارد

گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز

 


گفتا "وفا" شوهر کرد ، سیزده تا بچه دارد

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

گفت تا انقلاب مهدي ، نهضت ادامه دارد

گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد

گفت جی پی اس نداري ؟ کز ما نشانه دارد؟

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

گفتا که "فن کوئل" هم باد است و خانه دارد

گفتم بزن به تیرم تا پیش تو بمیرم

گفتا که هفت تیر من شیش تا گلوله دارد