آن کس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بهتر که رود خویش به گوري بتپاند
آن کس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پولش خرك خویش براند
آن کس که نداند و نداند که نداند
بر پست ریاست ابدالدهر بماند