برای قطع موسیقی از قسمت دیگر موارد سمت راست اقدام نمایید