به نام خداوند را آفرین

وقبلش پذیرنده را آفرین

***

خداوند من،تو،خداوند او

خداوند ما و شما آفرین

***

خداوند مسند و مسند علیه

خدای همه جمله را آفرین

***

خداوند مفعول و فعل و نهاد

فقط از بر نمره ها آفرین

 

شاعر:مرتضی تکلو