برای لینک شدن در وبلاگ :

1)در یک نظر آدرس و عنوان لینک رو بزنید

2)وبلاگ انجمن شعرا را لینک کنید

3)لینک میشوید