الا اي کـودکی هیم کجایی؟
کجا شد راه و رسم آشنایی؟
اگـر از مخلصت جویـاي حالی
به غیـر از دوري ات (نبود="nabvad") ملالی
شوم قربان تـاي دسته دارت
منــم در حسـرت آن روزگارت
 

به غیر از چند عکس نصفــه-نیم