من هلاك تو و خاك زیر پاتم ، توپولوف!
من زمین خورده ي جعبه ي سیاتم ، توپولف!
کشته ي تیپ زدن و قد و بالاتم ، توپولوف!
قربون اون نوسانات صداتم ، توپولوف!
من هواپیما ندیدم این جوري ناز و ملوس
 

می پري پر میزنی روي هوا عین خروس!
بذار ایرباس واست عشوه بیاد – دراز لوس -
بدگلا چش ندارن ببیننت ، خوشگلا روس!
قربون چشات برم ، محو نیگاتم ، توپولف
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولف!
ما رو می بري نقاط دیدنی وقت فرود
گاهی وقتا سرکوه و گاهی وقتا ته رود
می فرستن همه تا سه روز به روحمون درود
می خونه مجري سیما واسمون شعر و سرود
چرا ماتم می گیرن ، مبهوت و ماتم توپولف!
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولف!
وقتی عشق می کشه گاهی با کله می شینی
به جاي باند فرود ، توي محله می شینی
یا می ري توي ده و رو سرگله می شینی
زودي مشهور می شی، رو جلد مجله می شینی
پیگیر عکسا و تیتر خبراتم توپولف!
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولف!
می خوام از خدا که یک لحظه بشم از تو جدا
چون که وقتی باهاتم هی می کنم یاد خدا
بدون نذر و نیاز ، با تو پریدن ، ابدا!!
می کنم بعد فرود تموم نذرامو ادا
واسه جنت بلیتت گشته براتم ، توپولف!
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم ، توپولف!
تو که هی رفیقاي ایرونیتو یاد می کنی
کی می گه تو انباري روسیه باد می کنی؟
ما رو پیک نیک می بري ، سقوط آزاد می کنی
خدا شادت بکنه ، روحمونو شاد می کنی
بري تا سر اون دونیا باهاتم ، توپولف!
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم توپولف!!