بعد از مدتی چند تا فیلم از اشعار طنز براتون میزارم

شعر دری وری از سعید بیابانکی

http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/ada59bdc8e41c938e52ca82b61c9912c2004023__22021.mp4

قاسم رفیعا در مقابل رهبرر

http://hn8.asset.aparat.com/aparat-video/410b2846a67b32b86a37daaa5f632626828263__54205.mp4

شاعر لا ادری در انتقاد به صادرات

http://hn14.asset.aparat.com/aparat-video/b98d2d7eb5f76b87f71ba134c17291b62493613-230p__52186.mp4